Interpelacje radnych złożone na 29 Sesji Rady Miejskiej Leszna 29 listopada 2016 roku

Drukuj
Opublikowano Biuro Rady JP

Interpelacja radnej Barbary Mroczkowskiej

Przejście dla pieszych

Barbara Mroczkowska z Klubu Radnych PO prosiła o wymalowanie przejścia dla pieszych naprzeciw przychodni Medeor przy ul.  Jana Kiepury –  Panie Przewodniczący! Składam interpelację, wniosek o wyznaczenie przejścia dla pieszych naprzeciw przychodni Medeor. Jestem, jestem, jestem. Składam wniosek o wyznaczenie przejścia dla pieszych naprzeciw przychodni Medeor przy tzw. przystanku na żądanie przy ul. Kiepury. Wniosek motywuje tym, iż pasażerowie opuszczający zatrzymujące

się w tym miejscu autobusy komunikacji miejskiej idąc przez jezdnię, nie mogą skorzystać z przejścia dla pieszych, ponieważ tego przejścia nie ma. Przyzwyczajeni mieszkańcy przekraczając jezdnię, jak dotychczas w miejscu nieoznakowanym białymi pasami narażają się na duże niebezpieczeństwo, skutkiem czego może dojść do wypadku z ofiarami w ludziach włącznie. Po wznowieniu ruchu autobusowego na tej jezdni, proszę o wyznaczenie przejścia dla pieszych. Dziękuję.

Odpowiedź na interpelację radnej Barbary Mroczkowskiej udzielił Dominik Kaźmierczak Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji, który zadeklarował, że przejście dla pieszych naprzeciw przychodni Medeor zostanie wyznaczone po przebudowie ul. Kiepury – Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Szanowni Państwo! Odpowiadając na interpelację Pani Radnej Barbary Mroczkowskiej informuję, że wnioskowane przejście dla pieszych zostanie po przebudowie ul. Jana Kiepury wykonane. Dziękuję.


Interpelacja radnego Piotra Więckowiaka

Co z tą modernizacją oczyszczalni ścieków?

Piotr Więckowiak (niezrzeszony) oponował w sprawie pomysłu modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Henrykowie. Zdaniem radnego Więckowiaka inwestycja prawdopodobnie nigdy się nie zwróci – Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Szanowni Państwo! W pkt. 1 nawiązuję do wyrażenia sprzeciwu wobec propozycji modernizacji oczyszczalni ścieków w Henrykowie za szacowaną kwotę około 42.000.000,00 zł. Inwestycja ta pozostanie bez wpływu na jakość ścieków odprowadzanych do Rowu Polskiego, a zmniejszenie masy osadów ściekowych przyniesie oszczędności zaledwie około 500.000,00 zł rocznie, co sprawi, że inwestycja ta prawdopodobnie nigdy się nie zwróci.

Odpowiedź na interpelację radnego Piotra Więckowiaka udzielił Rafał Zalesiański Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Szanowny Panie Prezydencie! Szanowna Rado! Szanowni Państwo! Odpowiedź na interpelację Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Pana Piotra Więckowiaka, dotyczącego wyrażenia sprzeciwu wobec propozycji modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Henrykowie za szacowaną kwotę około 42.000.000,00 zł. Inwestycja ta pozostanie bez wpływu na jakość ścieków odprowadzanych do Rowu Polskiego, a zmniejszenie masy osadów ściekowych przyniesie oszczędności zaledwie około 500.000,00 zł rocznie, co sprawi, że inwestycja ta prawdopodobnie nigdy się nie zwróci. Szanowny Panie Radny! Szanując Pana prawo, jako Radnego do pytań i dociekliwości w różnych obszarach i tematach, które mają istotne znaczenie dla naszego Miasta i regionu, odpowiadając na powyższą Pana interpelację, która niestety nie ma cech zapytania, czy wniosku, a wprost co odbieram w imieniu MPWiK bardzo negatywnie, właśnie sprzeciwu, weta, czy dezaprobaty, pozwolę sobie poruszyć istotne kwestie, fakty i wyjaśnienia, która mam nadzieję w sposób pełny i jednoznaczny wyczerpią ten temat i rozwieją ostatecznie Pana wątpliwości. Zacznę jednak od końca. Po pierwsze, jak Pan dobrze wie usługi i działalność komunalna dla mieszkańców, np. odbiór i zagospodarowanie odpadów, odprowadzenie, oczyszczanie ścieków, pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, czy konserwacja i utrzymanie terenów zieleni są w zdecydowanej większości prowadzone przez podmioty takie, jak choćby MPWiK, a rolą tych spółek, czy zakładów budżetowych nie jest maksymalizacja zysków, ale zaspokajanie podstawowych potrzeb mieszkańców. Inwestycja ta, więc wskazana przez Pana nie jest nastawiona na zwrot i nie w tych kategoriach należy ją oceniać. Ale dlaczego w ogóle jest mowa o inwestycji dotyczącej modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Henrykowie? Nad tematem tym pracujemy intensywnie od samego początku pracy w spółce i proszę mi wierzyć, nie są to słowa puszczone na wiatr, a tym bardziej bez pokrycia. Już w lipcu 2015 roku, a więc miesiąc po objęciu stanowiska Prezesa Zarządu MPWiK powołałem zespół roboczy ds. modernizacji i rozwoju oczyszczalni ścieków. Od początku, bowiem zauważalny dla mnie był fakt złego stanu infrastruktury obiektów na oczyszczalni, rosnące koszty eksploatacyjne, brak wykorzystania ścieków i osadów, jako źródła energii elektrycznej i cieplnej oraz przede wszystkim narastający problem zagospodarowania osadów ściekowych. Osady to, przypomnę specyficzny odpad procesu oczyszczania ścieków, których oczyszczalnia produkuje 15000 ton rocznie, czyli ponad 40 ton dziennie. Problemy te, niestety bez poczynionych żadnych nakładów inwestycyjnych, nie tylko według naszej wiedzy, staną się na przyszłość realnym zagrożeniem dla finansów spółki, czyli bezpośrednio mogą mieć negatywne odbicie w taryfach za zbiorowe odprowadzanie ścieków i dotyczyć bezpośrednio każdego mieszkańca oraz prowadzących działalność gospodarczą na naszym terenie. Za nami, więc setki godzin pracy zdobyte doświadczenie i wiedza poprzez odbyte wizyty referencyjne i rozmowy z ekspertami oraz eksploatatorami mniejszych i dużych oczyszczalni ścieków w Polsce, tj. chociażby Chorzów, Słupsk, Szczecin, Radom, Puławy, Kraśnik, Głogów, Bydgoszcz, czy Konin. Mnóstwo także spotkań i prezentacji z zewnętrznymi branżowymi podmiotami w siedzibie spółki, częste rozmowy z Wydziałem Ochrony Środowiska w Lesznie, Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Poznaniu, ale także współpraca z naszej inicjatywy z Miejskim Zakładem Oczyszczania, czy Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Lesznie. Wszystko po to, aby wydać najbardziej optymalne, nowoczesne i efektywne rozwiązania dla naszej Aglomeracji Leszczyńskiej. Przypomnę, bowiem, iż oczyszczalnia ścieków obsługuje nie tylko nasze miasto, ale także Gminę Święciechowa i Gminę Lipno. To już na dziś, łącznie ponad 80.000 mieszkańców, a biorąc pod uwagę tzw. RML Aglomeracji Leszczyńskiej, czyli równoważną liczbę mieszkańców, mówimy już nawet o 100.000 RLM-u. Ta liczba mówi sama o sobie, o skali wielkości problemu. Informowaliśmy i informujemy o naszych działaniach i planach, związanych z tą inwestycją transparentnie i niejednokrotnie przez media lokalne, w tym w artykułach w prasie, choćby gazeta ABC, Panorama Leszczyńska, Reporter Leszczyński, gazeta Dzień Dobry i lokalnym portalu elka.pl, czy leszno24.pl, na spotkaniu z mediami na początku tego przy okazji nowego wniosku taryfowego, a także na naszej stronie internetowej. Wielokrotnie również i na bieżąco poprzez media społecznościowe na profilu MPWiK, jak i swoim własnym, ale przede wszystkim szczegółowo na posiedzeniach Komisji Rozwoju i Infrastruktury Rady Miejskiej Leszna, do której to przecież Komisji Pan należy. Takie Komisje w tym temacie już dwukrotnie odbyły się w siedzibie MPWiK: we wrześniu 205 roku oraz październiku tego roku. Właśnie w ubiegłym miesiącu przedstawiłem osobiście również w Pana obecności szczegółowy aktualny plan prac i koncepcje modernizacji rozbudowy oczyszczalni ścieków w Henrykowie. Mamy już wersję ostateczną tego dokumentu, a wykonało dla nas na zamówienie, wyłonione w postępowaniu przetargowym, Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu. Dlaczego wtedy nie zadawał Pan żadnych pytań, mając do dyspozycji, przy obecności lokalnych mediów i pozostałych Radnych Zarząd Spółki oraz Pana Kierownika oczyszczalni ścieków, czy Pan Kierownik Działu Rozwoju Inwestycji? Dlaczego również przez tyle czasu od roku ubiegłego milczał Pan w tym temacie? Przecież zawsze możemy się spotkać i wyjaśnić wszelkie wątpliwości Byłem, jestem i będę zawsze otwarty na wszelkie konstruktywne rozmowy i uwagi. Zapraszam serdecznie. Jest jeszcze jeden, bardzo istotny niuans tej sprawy. Jak Pan doskonale wie, obecnie znajdujemy się w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Jest, więc to jedyna i ostatnia taka szansa, aby zdobyć środki finansowe na te inwestycje z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, tzw. Działanie 2.3 Gospodarka Wodościekowa w aglomeracjach. Preferowane są właśnie technologie umożliwiające odzysk biogazu w procesach stabilizacji osadów ściekowych, a następnie jego wykorzystanie do produkcji ciepła, energii elektrycznej na potrzeby własne, a także budowa, przebudowa, remont oczyszczalni ścieków, zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych, a dodatkowe punkty w trakcie oceny wniosku o dofinansowanie są możliwe w przypadku wdrożenia technologii, umożliwiających wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Czyli dokładnie te aspekty, które chcemy zastosować poprzez naszą inwestycję. Dlaczego więc, mówi Pan o kwocie 42.000.000,00 zł skoro sam udział bezzwrotnej dotacji to około 65%? A środki własne, w tym np. możliwe pożyczki spółki MPWiK z Narodowego, czy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na bardzo preferencyjnych warunkach i oprocentowaniu, to udział właśnie tej pozostałej części, czyli około 35%. Czy obawia się Pan, że MPWiK skupia się tylko na tej inwestycji, zaprzestając realizacji podstawowych zadań inwestycyjnych w rozbudowę nowych sieci, czy przebudowę obiektów i sieci w Aglomeracji Leszczyńskiej oraz inne zakupy inwestycyjne? Przypomnę tylko, o czym Pan doskonale wie, ponieważ również i te dane przedstawiamy szczegółowo na Komisjach Rozwoju i Infrastruktury Miejskiej, i że obecnie obowiązuje nasza spółkę uchwalony w styczniu roku 2015 również przez Pana Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych, w którym na terenie Miasta Leszna spółka zamierza wydatkować prawie 17.000.000,00 zł na wskazane wyżej cele w okresie 3 lat. A jak wygląda realizacja tego planu? Otóż w roku 2015 w mieście Lesznie ponieśliśmy nakłady inwestycyjne prawie 9.000.000,00 zł, w roku 2016 prognozujemy 6.500.000,00 zł, a na rok 2017 już w zatwierdzonym planie inwestycyjnym kwota wynosi 8,2 mln zł. Jak Pan łatwo policzy, to już prawie 23,5 mln zł przez wskazane 3 lata, a przecież inwestujemy nieustannie od wielu, wielu lat.. Łącznie przez te 3 wymienione lata to ponad 14 km rozbudowanych i przebudowanych sieci wodociągowych oraz 9 km sieci kanalizacyjnej. Do tego dochodzi wielomilionowa kwota nakładów inwestycyjnych w naszej Aglomeracji Leszczyńskiej, czyli Gminie Święciechowa i Gminie Lipno. Zapraszam więc do ponownego zapoznania się z naszymi inwestycjami, z których wiele dotyczy bezpośrednio ulic i terenów w Pana okręgu wyborczym, czyli w Zaborowie, z Zatorzu, czy w Gronowie. Czy zdaje Pan sobie sprawę również z wagi problemu? I pytam publicznie Pana, co Pan wcześniej, jako Radny dwóch poprzednich kadencji, czyli V i VI kadencji od roku 2006 uczynił w tej sprawie i w tym temacie? Oraz czy dociekał Pan i pytał poprzedni Zarząd MPWiK wtedy, kiedy spółka w ciągu 10 ostatnich lat od roku 2015, do 2015 do 2015 podniosła ceny za zbiorowe odprowadzanie ścieków o prawie 45% a w ciągu 5 lat od roku 2010 do 2015 cena ta wzrosła w taryfie o ponad 20%? Dlaczego wtedy z tych pieniędzy nie dofinansowano oczyszczalni ścieków? Czy 3-milionowa modernizacja przepompowni ścieków „Gruba Kaśka" przy ul. Grunwaldzkiej była ważniejsza i pilniejsza niż potrzeba zmodernizowania i unowocześnienia oczyszczalni ścieków? Czy uzasadniała tak znaczne podwyżki taryfy? Dlaczego wtedy nie skorzystano z perspektywy finansowej na lata 2007-2013, aby pozyskać środki zewnętrzne na oczyszczalnię? Przypomnę, iż część mechaniczna oczyszczalni została oddana do użytku w 96r., a cztery lata później rozbudowano ją o część pomieszczenia biologicznego.

Interpelacja radnego Piotra Więckowiaka

Co  kryje budżet Miasta Leszna na 2017 rok?

Piotr Więckowiak (niezrzeszony) postulował aby zmniejszyć zadłużenie w budżecie Miasta Leszna na 2017 rok – W kolejnym punkcie wnioskuję o zmniejszenie planowanego zadłużenia w budżecie na rok 2017. Suma obligacji i kredytów przedstawionych propozycji budżetu jest ogromna, a deficyt największy w historii Leszna.

Odpowiedź na interpelację radnego Piotra Więckowiaka udzieliła Alicja Wojciechowska Naczelnik Wydziału Budżetu, która wyjaśniła, że projekt budżetu Miasta Leszna na 2017 rok został już przekazany do Regionalnej Izby Obrachunkowej i w związku z tym na dzień dzisiejszy nie ma takiej możliwości – Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo! Odpowiadając na interpelację Pana Radnego dotyczącą zadłużenia miasta Leszna na 2017 rok, uprzejmie informuję, że na tą chwilę nie możemy nic zrobić. Projekt budżetu został złożony do Regionalnej Izby Obrachunkowej, w przyszłym tygodniu zbierają się Komisje problemowe Rady Miejskiej, wówczas Państwo możecie ewentualnie jakieś propozycje, czy wnioski złożyć. Dziękuję.


Interpelacja radnego Piotra Więckowiaka

Sygnalizacja świetlna przy ul. 1 Maja

Radny Piotr Więckowiak (niezrzeszony) prosił także o wybudowanie sygnalizacji świetlnej w pobliżu szkoły Podstawowej nr 4 – W punkcie 3 –  w sprawie budowy sygnalizacji świetlnej na ul. 1 Maja w pobliżu   przejścia dla pieszych przy Szkole nr 4, to jest ponowienie interpelacji już wcześniej składanej.

Odpowiedź na interpelację radnego Piotra Więckowiaka udzielił Dominik Kaźmierczak Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji, który tłumaczył, że w związku z planowaną zmianą lokalizacji Szkoły Podstawowej nr 4 i w związku z tym zmniejszeniem ruchu pieszych Urząd Miasta Leszna bierze pod uwagę wybudowanie w 2017 roku w tej dzielnicy Leszna sygnalizacji ostrzegawczej – Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Szanowni Państwo! Odpowiadając na interpelację Pana Piotra Więckowiaka informuję, że we wrześniu 2016 roku Urząd Miasta Leszna wybrał wykonawcę budowy nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 4 w Lesznie przy ul. Henrykowskiej. Koszt budowy to kwota 8.200.000,00 zł, termin zakończenia 31 lipiec 2018 roku. W związku z planowaniem przeniesienia Szkoły Podstawowej nr 4 znaczenie i obciążenie ruchem pieszym przejścia na Rynku Zaborowskim znacznie zmaleje. W związku z powyższym, zamiast budowy pełnej sygnalizacji świetlnej dla tego przejścia rozważamy wybudowanie w przyszłym roku sygnalizacji ostrzegawczej, tzw. żółtego pulsu.


Interpelacja radnego Piotra Więckowiaka

Elewacja budynku socjalnego przy boisku Orlik w Zaborowie do naprawy

Piotr Więckowiak (niezrzeszony) postulował również o naprawę elewacji budynku socjalnego przy boisku Orlik w Zaborowie – W punkcie 4 –  naprawy drewnianej części elewacji budynku Orlika w Zaborowie. Problem ten zgłaszałem już kilkakrotnie Panu Prezydentowi.

Odpowiedź na interpelację radnego Piotra Więckowiaka udzielił Sławomir Kryjom Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, który wyjaśnił, że w celu wykonania odpowiedniej konserwacji budynku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zlecił już wykonanie kosztorysu inwestorskiego na to zadanie – Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Szanowna Rado! W odpowiedzi na interpelację Pana Piotra Więckowiaka w sprawie elewacji budynku socjalnego w kompleksie boisk im. Zdzisława Adamczaka przy ul. Górowskiej 49 uprzejmie informuję, iż rzeczywiście stan drewnianej elewacji od strony zachodniej przedmiotowego budynku wymaga konserwacji. W związku z powyższym Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zlecił wykonanie kosztorysu inwestorskiego ze środków budżetowych zaplanowanych na rok 2017. Jednocześnie pragnę nadmienić, iż w przyszłości należy głęboko przeanalizować stosowanie takiego typu elewacji, gdyż ze względu na warunki atmosferyczne w naszej strefie klimatycznej bardzo trudno jest utrzymać drewnianą elewację w dobrej kondycji, co jest zadaniem wymagającym dużych nakładów pracy oraz środków finansowych. Dziękuję bardzo.


Interpelacja radnego Piotra Więckowiaka

Co z tą drogą?

Radny Piotr Więckowiak (niezrzeszony) pytał także o uregulowanie przebiegu drogi łączącej ul. Iwana Kryłowa z ul. Górowską – W kolejnym punkcie 5 wyznaczenia przebiegu drogi łączącej ul. Iwana Kryłowa z ul. Górowską w pobliżu Orlika. Przebieg drogi opisany w Planie Zagospodarowania Przestrzennego nie został do tej pory uregulowany, a droga użytkowana dotychczas przez mieszkańców została zagrodzona przez użytkownika terenu, na którym przebiegała.

Odpowiedź na interpelację radnego Piotra Więckowiaka udzielił Dominik Kaźmierczak Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji, który wyjaśnił, że w przyszłym roku kalendarzowym Miasto Leszno podejmie stosowne kroki zmierzające do geodezyjnego wyznaczenia przebiegu drogi łączącej ul. Górowską z ul. Iwana Kryłowa oraz jej przejęcia – Tereny, przez które przebiega w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego droga, łącząca ul. Górowską z ul. Iwana Kryłowa stanowi obecnie własność Skarbu Państwa, Agencji Nieruchomości Rolnych. W 2017 roku miasto podejmie działania w celu geodezyjnego wyznaczenia przedmiotowej drogi i zwróci się do Agencji Nieruchomości Rolnych o przejęcie jej na rzecz miasta Leszna.


Interpelacja radnego Piotra Więckowiaka

Nawierzchnia na ulicy Iwana Kryłowa

Piotr Więckowiak (niezrzeszony) dopytywał również jak przebiega budowa nawierzchni na ulicy Iwana Kryłowa W punkcie 6 –  na jakim etapie realizacji inwestycji jest budowa nawierzchni utwardzonej ul. Iwana Kryłowa? Z odpowiedzi na interpelacje, jakie otrzymałem w minionej kadencji Rady gotowy powinien być już projekt budowlany, jak i sama inwestycja. Proszę o odpowiedź.

Odpowiedź na interpelację radnego Piotra Więckowiaka udzielił Dominik Kaźmierczak Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji, który poinformował, że budowa nowej nawierzchni na ulicy Iwana Kryłowa planowana jest dopiero po wykonaniu pełnego uzbrojenia tej ulicy Jeśli chodzi o ul. Iwana Kryłowa, znajduje się ona w przyjętym przez Wysoką Radę w tym roku planem utwardzania ulic  o nawierzchni gruntowej do roku 2025. Obecnie na tej ulicy znajduje się tymczasowa nawierzchnia z destruktu bitumicznego i jej stan techniczny jest zadowalający obecnie. Należy także dodać, że przy ul. Kryłowa prowadzone są jeszcze ciągle budowy domów jednorodzinnych, a co się z tym wiąże budowane są przyłącza do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, do sieci elektrycznej i gazowej. W związku z powyższym docelowa budowa nawierzchni będzie możliwa po wykonaniu pełnego uzbrojenia tej ulicy. Dziękuję.


Interpelacja radnego Piotra Więckowiaka

Pionowe znaki 

W kolejnej swojej interpelacji radny Piotr Więckowiak (niezrzeszony) apelował o zmianę oznakowania pionowego w rejonie ulic: Dożynkowa i Cypriana Kamila Norwida  W kolejnym punkcie 7 wnoszę o zmianę oznakowania pionowego w rejonie ul. Dożynkowej  i Norwida poprzez zwiększenie limitu wagowego pojazdów ciężarowych z 10 do 12 ton DMC.

Odpowiedź na interpelację radnego Piotra Więckowiaka udzielił Dominik Kaźmierczak Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji, który przypomniał, że zmiana organizacji ruchu w rejonie ulic: Lipowa – Dożynkowa – Kamila Cypriana Norwida została wprowadzona na prośbę wielu mieszkańców tej dzielnicy Leszna, a Urząd Miasta Leszna nie planuje zmiany organizacji ruchu w tej dzielnicy – Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Szanowni Państwo! Odpowiadając na interpelacje Pana Piotra Więckowiaka informuję, że zmiana organizacjo ruchu w ciągu ul. Lipowa – Dożynkowa – Norwida została wprowadzona na podstawie petycji licznie podpisanych mieszkańców Miasta Leszna z tego rejonu. Była, więc odpowiedzią na oczekiwania społeczne odnośnie organizacji ruchu w tym rejonie i nie planujemy zmiany organizacji ruchu w tym ciągu komunikacyjnym i dopuszczenie pojazdów o masie całkowitej 12 ton.

 
Interpelacja radnego Piotra Więckowiaka

Co z budową ulicy Jagodowej?

Piotr Więckowiak (niezrzeszony) pytał także o przebudowę ulicy Jagodowej –  W punkcie 8 planowana budowa nawierzchni utwardzonej ul. Jagodowej? Koszty inwestycji to koło 180.000,00 zł, a środki pochodzić miały z oszczędności przetargowych, które jak wiemy znacznie przekroczyły tą kwotę. Mówię tu o oszczędnościach. Proszę o odpowiedź.

Odpowiedź na interpelację radnego Piotra Więckowiaka udzielił Dominik Kaźmierczak Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji, który zapewniał, że ulica Jagodowa zostanie gruntownie zmodernizowana już na początku 2017 roku – W tym roku zostanie podpisana umowa z wykonawcą na realizację budowy ul. Jagodowej. Będzie to pierwsza inwestycja drogowa w roku 2017 realizowana z tzw. środków niewygasających, a termin wykonania to kwiecień 2017.

 
Interpelacja radnego Piotra Więckowiaka

Parking na Rynku w okresie świąteczno-noworocznym

Radny Piotr Więckowiak (niezrzeszony) apelował również o wytyczenie parkingu na Rynku w Lesznie w miesiącu grudniu i styczniu – W punkcie 9 – wnoszę o wyznaczenie parkingu na Rynku w okresie grudnia i stycznia. Rozwiązanie to zwiększy konkurencyjność Starówki wobec galerii handlowych, ułatwi też mieszkańcom dokonywanie zakupów świątecznych.

Odpowiedź na interpelację radnego Piotra Więckowiaka udzielił Dominik Kaźmierczak Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji, który poinformował, że zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Leszna w okresie świąteczno – noworocznym na Rynku nie planuje się wyznaczenia miejsc postojowych – Odpowiadając na punkt 9 informuję, że decyzją Prezydenta Miasta Leszna sformułowaną odpowiednim zarządzeniem, możliwość parkowania na leszczyńskim Rynku została zawieszona.


Interpelacja radnego Piotra Więckowiaka

Zielone światło

 

Piotr Więckowiak (niezrzeszony) prosił o wydłużenie zielonego światła na sygnalizatorze świetlnym na skrzyżowaniu ulic Niepodległości i Aleje Konstytucji 3 Maja W punkcie 10 – wnoszę o czasowe wydłużenie zielonego światła na sygnalizacji świetlnej w skrzyżowaniu ul. Niepodległości, Al. Konstytucji 3 Maja. Trwające obecnie prace ziemne w ul. Grunwaldzkiej powodują spore korki na tym skrzyżowaniu.

Odpowiedź na interpelację radnego Piotra Więckowiaka udzielił Dominik Kaźmierczak Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji, który tłumaczył, że w ubiegłym tygodniu zostało wydłużone zielone światło na tym skrzyżowaniu Odnośnie wnioskowanej zmiany w oprogramowaniu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Konstytucji 3 Maja i ul. Niepodległości informuję, że została ona w ubiegłym tygodniu wprowadzona. Dziękuję.


Interpelacja radnego Piotra Więckowiaka

Co z Miejskim Zakładem Zieleni?

 

W kolejnej swojej interpelacji radny Piotr Więckowiak (niezrzeszony) zwrócił się z prośbą o zaprezentowanie koncepcji dotyczącej przyszłości Miejskiego Zakładu Zieleni Proszę o przedstawienie ostatecznej koncepcji określenia dalszych losów Miejskiego Zakładu Zieleni. Dalszy brak decyzji w tej sprawie szkodzi zakładowi, którego warunki lokalowe systematycznie się pogarszają.

Odpowiedź na interpelację radnego Piotra Więckowiaka udzielił Adam Mytych I Zastępca Prezydenta Miasta Leszna, który poinformował, że na chwilę obecną nie jest jeszcze znana zmiana lokalizacji siedziby Miejskiego Zakładu Zieleni Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Więc jeśli chodzi o sytuacje w Miejskim Zakładzie Zieleni, naszym zakładzie budżetowym, to jest następująca: jak Państwo już wiecie, bo te informacje Państwo już swego czasu przekazywaliśmy, zleciliśmy wykonanie ekspertyzy, co do możliwości ewentualnego łączenia lub przekształcania tych zakładów budżetowych spółki. Mamy już w tej chwili taką ekspertyzę wykonaną i jesteśmy na etapie w zasadzie zaznajomienia się, bo już z treścią tej ekspertyzy. Ja to czynię, dyrektorzy zakładów to czynią i służby odpowiedzialne za finanse Miasta również to czynią. Również jesteśmy w tej chwili na takim etapie, że szukamy rozwiązania, jeśli chodzi o nową siedzibę dla Miejskiego Zakładu Zieleni. Jest to problem rzeczywiście ważny, bo od wielu lat nierozwiązany, a jest to problem pilny do rozwiązania. Jeżeli ktoś jest zainteresowany treścią tej ekspertyzy, to zapraszam i zachęcam do lektury. Jest to obszerna ekspertyza, która ocenia stan tych dwóch zakładów budżetowych, chodzi o Miejski Zakład Zieleni i Miejski Zakład Budynków Komunalnych. Jest to ekspertyza, która wytycza kierunki restrukturyzacji w zakresie wszystkich czynników, które wpływają na funkcjonowanie tych zakładów, które wpływają ewentualnie na kroki, jaki musielibyśmy podjąć w przypadku decyzji o ewentualnie zmiany formy prawnej tych zakładów. Jest to ekspertyza, która pokazuje nam, co należałoby uczynić, jakie uchwały podjąć, jakie byłyby skutki finansowe również dla budżetu Miasta Leszna. Ja zgadzam się z tym, że wkrótce będzie musiała zapaść ta decyzja, jeśli chodzi o zmiany alokacji siedziby Miejskiego Zakładu Zieleni, ale w tej chwili, dzisiaj jeszcze takiej decyzji nie ma wypracowanej. Pracujemy nad tym.


Interpelacja radnego Piotra Więckowiaka

Nowy sprzęt dla Miejskiego Zakładu Zieleni

Piotr Więckowiak (niezrzeszony) apelował również o zakup nowego sprzętu dla Miejskiego Zakładu Zieleni – W punkcie 12 – wnoszę o dokonanie zakupu nowych traktorów, kosiarek i odkurzaczy do liści, a także innych drobnych sprzętów dla Miejskiego Zakładu Zieleni, co poprawi wydajność, komfort pracy pracowników, a także konkurencyjność samego zakładu.

Odpowiedź na interpelację radnego Piotra Więckowiaka udzielił Dariusz Lorych Dyrektor Miejskiego Zakładu Zieleni, który poinformował, że w planie finansowym na 2017 rok dla Miejskiego Zakładu Zieleni zostały zabezpieczone odpowiednie środki finansowe na zakup kos spalinowych i kosiarki Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Wysoka Rado! Odpowiadając na interpelację Pana Radnego Więckowiaka informuję, iż środki finansowe w budżecie miejskim są ograniczone. W związku z tym w planie finansowym na rok 2017 dla Miejskiego Zakładu Zieleni przeznaczono określone środki na zakup kosiarki i kos spalinowych. Nie wykluczam, że być może udałoby się to dosprzętowić i wyposażyć zakład w dodatkowe maszyny i urządzenia w momencie, kiedy nastąpiłby podział wolnych środków, o ile powiedzmy takowe będą miały miejsce. Ponadto nadmieniam, iż w ramach realizacji zadań statutowych Miejski Zakład Zieleni czyni starania, aby wszystkie te działania realizować sprzętem, który w chwili obecnej ma do dyspozycji. Dziękuję.


Interpelacja radnego Piotra Więckowiaka

Niesprawne oświetlenie uliczne

W kolejnej interpelacji radny Piotr Więckowiak (niezrzeszony) pytał dlaczego nie działają  lampy na ulicy Bolesława Chrobrego Wracając do kolejnej interpelacji w sprawie niesprawnego oświetlenia ulicznego przy ul. Bolesława Chrobrego. Oświetlenie będące jeszcze na gwarancji nie działa co najmniej od niedzieli 20 listopada, przy czym to jest stan na 23 listopada. Co jest tego przyczyną?                   

Odpowiedź na interpelację radnego Piotra Więckowiaka udzielił Dominik Kaźmierczak Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji, który tłumaczył, że awaria oświetlenia ulicznego przy ul. Bolesława Chrobrego została już usunięta, a jej przyczyną było tak zwane  „zwarcie międzyfazowe” Odpowiadając na interpelację odnośnie oświetlenia ulicznego przy ul. Bolesława Chrobrego informuję, że w pierwszej połowie ubiegłego tygodnia w ramach gwarancji, to oświetlenie zostało naprawione, przyczyną było, elektryk to określił „zwarcie międzyfazowe”. Dziękuję.

 
Interpelacja radnego Piotra Więckowiaka

Zmiana Linii nr 6

W ostatniej swojej interpelacji radny Piotr Więckowiak (niezrzeszony) apelował o zmianę trasy jazdy komunikacji miejskiej Linii nr 6 – W kolejnym, ostatnim już zapytaniu – dotyczy zmiany trasy autobusu miejskiego Linii nr 6 tak, aby ułatwić dojazd do przychodni lekarskiej przy ul. Racławickiej. I to jest nawiązanie do pisma, jakie złożyłem w imieniu mieszkańców na ręce Pana dyrektora na jednej z Komisji. Chodzi tutaj o to, że większość mieszkańców, która przeniosła, którzy korzystali z przeniesionej jakby z ul. Grunwaldzkiej na ul. Racławicką przychodni musi teraz do tej przychodni dojechać. Zdaniem mieszkańców, większość musi dojeżdżać samochodami, co powoduje korki, problemy parkingowe, dlatego uważam, że no uzasadniona jest zmiana Linii nr 6. Dziękuję.

Odpowiedź na interpelację radnego Piotra Więckowiaka udzielił Jacek Domagała Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacji Panie Prezydencie! Państwo Radni! Wydłużenie Linii nr 6 znacznie pogorszy funkcjonowanie komunikacji miejskiej. Spowoduje likwidację kilkunastu kursów tej linii, a tym samym nastąpi odpływ mieszkańców, podróżnych korzystających z tej linii. Natomiast trwają prace nad tym, żeby Linia nr 2, jeździ po trasie Linii nr 6. Częściowo, tj. 50% Linii nr 6, żeby na tej linii wprowadzić dodatkowe kursy i umożliwić dojazd do przychodni przy ul. Racławickiej. Dziękuję bardzo.


Interpelacja radnego Damiana Szymczaka

Osłona przez kałużami

Damiana Szymczak z Klubu Radnych PiS pytał o możliwość zamontowania specjalnych osłon chroniących pieszych przed „ochlapaniem” w pobliżu skrzyżowania ul. Leszczyńskich i drogi krajowej nr 12 – Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Chodzi o chodnik przy drodze krajowej nr 12. Idąc od ul. Leszczyńskich i skręcamy w prawo, no i idziemy w stronę wiaduktu, w stronę przejścia tam na park, ale przy ul. Leszczyńskich ten chodnik się zbliża do 12, do drogi krajowej nr 12, no i po prostu często chlapie mieszkańców, ludzi, którzy tam idą. I prośba, czy nie można w miejscu, ja mogę dokładnie wskazać to miejsce, przyspawać, przymocować czy po prostu zamontować takich barierek ochraniających idących? No tutaj akurat mi znajomi, sąsiedzi zgłaszali, że po prostu ich dzieci, które idą do szkoły, są ochlapane i czy nie można takich barierek zabezpieczających zamontować? O jakie konkretnie mi chodzi? Przed wielu laty, chyba jeszcze za poprzedniego ustroju, zamontowano takie barierki i one są do dzisiaj, dobrze, takie osłony, przepraszam, nie barierki, one są do dzisiaj, dobrze spełniają swoją rolę, przy, naprzeciwko domu sióstr zakonnych, domu (…) Słucham? Na Starozamkowej, dokładnie, jest taka osłona i ona, mówię, do dzisiaj dobrze funkcjonuje, do dzisiaj ochrania idących no i uważam, że warto byłoby to zrobić w tym miejscu, o którym mówię.

Odpowiedź na interpelację radnego Piotra Więckowiaka udzielił Dominik Kaźmierczak Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji, który zadeklarował, że  „takie osłony zostaną zamontowane”.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Copyright 2012. Powered by etoro review. Rada Miejska Leszna

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz sie wiecej.

EU Cookie Directive Module Information