Interpelacje radnych złożone na 39 Sesji Rady Miejskiej Leszna 31 sierpnia 2017 roku

Drukuj
Opublikowano Biuro Rady JP

Interpelacja radnej Barbary Mroczkowskiej

Przejście podziemne

Barbara Mroczkowska z Klubu Radnych PO zwracała uwagę na konieczność modernizacji przejścia podziemnego pod Alejami Jana Pawła II, na wysokości Szkoły Podstawowej nr 7 –Interpelacja moja dotyczy: poprawy estetyki podziemnego przejścia przy Szkole nr 7. Mając na uwadze zapytania i uwagi mieszkańców dotyczące poprawy estetyki podziemnego

przejścia przy Szkole nr 7 zwracam się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wymalowania tego przejścia podziemnego chociażby z uwagi na sąsiedztwo nowego, pięknego parku Jonstona. Proszę o udzielenie odpowiedzi Pana Prezydenta Łukasza Borowiaka.

Odpowiedź na interpelację radnej Barbary Mroczkowskiej udzielił Łukasz Borowiak Prezydent Miasta Leszna, który wyjaśnił, że to zadanie będzie zrealizowane w ramach przebudowy drogi krajowej nr 12, czyli od granicy miasta w ul. Szybowników do granicy miasta w ul. Kąkolewskiej, gdyż na ten moment taki wydatek byłby nieuzasadniony – Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Odpowiadając na interpelację Pani Radnej chciałbym przypomnieć, że temat o którym Pani wspomniała przed chwileczką był przedmiotem dyskusji wielokrotnie na Komisji Infrastruktury. Chodzi o zadanie związane z przebudową drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna. Chciałbym przypomnieć, że zadanie związane z modernizacją, przebudową tej drogi jest podzielone na 5 etapów. Chciałbym też podkreślić, że została już podpisana umowa z firmą STRABAG. Wartość umowy to prawie 45 000 000 zł. Warto też zwrócić uwagę i jeszcze raz podkreślić, że otrzymaliśmy środki zewnętrzne z Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Dofinansowanie na przebudowę drogi krajowej w granicach miasta wynosi 85%. Jeżeli chodzi o zakres związany z przebudową tej drogi tak jak powiedziałem podzielony jest na 5 etapów ale odniosę się do remontu przejścia podziemnego, który jest wpisany jakby w te zadanie. Będziemy realizować następujące zadania związane z tym obiektem inżynieryjnym:

-   likwidacja podwieszonego sufitu przejścia,

-   remont pochylni, schodów i posadzki przejścia wraz z wymianą nawierzchni,

-   renowacja murów,

-   regeneracja balustrad i poręczy,

-   renowacja słupów oświetleniowych latarni,

-   wykonanie oznakowania dla osób niepełnosprawnych,

-   remont instalacji elektrycznej,

-   roboty wykończeniowe przy obiekcie. 

W związku z tym, że mam już podpisaną umowę, jest to zadanie w formule „Zaprojektuj i wybuduj”, ponieważ trwają prace nad zaprojektowaniem przebudowy tej drogi. Wydatkowanie kosztów z przemalowaniem teraz gdybyśmy mieli to wykonać jest niezasadne. Poczekajmy na realizację kolejnego etapu. Termin realizacji w ogóle tego całego przedsięwzięcia został  ustalony na lata 2017-2020 także bardzo bym prosił o cierpliwość. Wydatkowanie teraz kosztów na odmalowanie czy poprawę estetyki nie wchodzi w grę, ponieważ jest to niezasadne jeżeli chodzi o wydatkowanie środków publicznych. Dziękuję bardzo. 


Interpelacja radnego Michała Skrzypczaka

Woda ogrodowa

Michał Skrzypczak z Klubu Radnych PL 18 interpelował w sprawie wody tak zwanej ogrodowej. Mieszkańcy domków jednorodzinnych oraz spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe korzystając z tej wody są zwolnieni z opłat za ścieki, ale tylko w terminie od 1 kwietnia do 30 września. Zdaniem radnego to zwolnienie powinno dotyczyć całego roku, bo przecież woda zużywana do podlewania ogrodów trafia do gleby, a nie do kanalizacji ściekowej – Szanowna Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Szanowni Państwo! Chciałem złożyć interpelację w sprawie uregulowania kwestii niepobierania opłaty za ścieki za tak zwaną wodę ogrodową zużytą. Dzisiaj zgodnie z regulaminem, który zresztą Szanowna Rada Miejska uchwaliła w 2005 roku jest zapis, iż wodę tak zwaną tą ogrodową można tylko i wyłącznie pobierać bez opłaty za ścieki w okresie od 1 kwietnia do 30 września danego roku. W związku z tym również i mieszkańcy zadawali mi pytania dotyczące tego rodzaju no czy ta woda pobrana na podlanie ogrodu w marcu, w październiku czy ewentualnie jeżeli ktoś miałby ochotę również wylać sobie lodowisko w miesiącu styczniu no to ta woda nigdy do kanalizacji i tak nie trafi. I w związku z tym pytanie było tego rodzaju no dlaczego ktoś ma zapłacić za usługę, która nie jest świadczona? W związku z tym, że ta kwestia w zasadzie od kilkunastu lat budziła wątpliwości tutaj Urząd Ochrony Konkurencji wielokrotnie się wypowiadał, że są to działania tak zwanych praktyk monopolistycznych i w związku z tym no złożyłem tą interpelację z zapytaniem jak tą kwestię widzi przede wszystkim Pan Prezes ale tak naprawdę w zasadzie jest to kompetencja również i Rady Miejskiej bo to Rada Miejska ten regulamin uchwaliła a dotyczy to oczywiście nie tylko mieszkańców domów jednorodzinnych ale dotyczy to tak samo i spółdzielni mieszkaniowych czy innych podmiotów, którzy zużywają tą wodę na ogrodzie. Dziękuję.        

Odpowiedź na interpelację radnego Michała Skrzypczaka udzielił Rafał Zalesiński Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, który wyjaśniał, że termin zwolnienia z opłat za ścieki jest określony w regulaminie przyjętym przez radnych i do tej pory mieszkańcy nie zgłaszali do niego żadnych uwag. Jeśli składali do MPWiK wnioski o jego wydłużenie, to zawsze były one rozpatrywane pozytywnie. Teraz jednak regulamin będzie nowelizowany, między innymi z uwagi na nowe prawo wodne. I jest czas na dyskusję o sprawie przedstawianej przez radnego – Szanowny Panie Radny! Szanowni Państwo! Odpowiadając na interpelację z dnia 23 sierpnia Pana Radnego Michała Skrzypczaka – Zapytanie w sprawie uregulowania prawnego niepobierania opłaty za ścieki w trakcie całego roku przez MPWiK Sp. z o.o. w Lesznie za wodę bezpowrotnie zużytą to znaczy wodę ogrodową uprzejmie informuję, że okres rozliczeniowy wodomierzy tak jak Pan Radny raczył podkreślić określający ilość wody zużytej na cele podlewania terenów zielonych od 1 kwietnia do 30 września wynika z obowiązującego Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków wraz z zawartymi zgodnie z nimi umów z odbiorcami usług. Regulamin ten został zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2005 roku. Uchwała ta następnie została opublikowana w 2006 roku 17 stycznia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wskazanego regulaminu spółka oczywiście musi bezwzględnie przestrzegać jako aktów prawa miejscowego. Termin od 1 kwietnia do 30 września podyktowany jest przyjętą długością okresu wegetacyjnego roślin. Jest on i tak dłuższy niż termin wskazany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody. W przypadku braku wodomierza dla ogródka przydomowego lub działki rekreacyjnej w rozporządzeniu jest mowa  o średniej długości okresu podlewania – 15 dni na miesiąc w czasie od 15 kwietnia do 15 września. Nadmieniam, iż do tej pory wskazywany okres rozliczeniowy nie budził zastrzeżeń klientów. W indywidualnych przypadkach konieczności wydłużenia tego okresu ze względu na prowadzone prace ogrodowe przedsiębiorstwo zawsze przychylnie rozpatrywało takie wnioski. Odbiorcy, których działalność gospodarcza wymaga dostawy wody przez cały rok np. hodowla zwierząt, uprawa roślin w szklarniach itd. również bez problemu korzystają z takiej możliwości. Wskazane wyżej Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zakłada w tym wypadku 20 dni na miesiąc  w ciągu całego roku, w przypadku szklarni i tuneli foliowych oraz 30 dni na miesiąc w ciągu całego roku dla pieczarkarni. Wychodząc jednak naprzeciw oczekiwaniom klientów spółka już w listopadzie 2015 roku zainicjowała działania w kierunku zmian regulaminu. Został w tym celu powołany zespół projektowy do spraw nowego Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Celem projektu było dostosowanie treści do obowiązujących przepisów prawa. W opracowywanym nadal dokumencie nie znalazły się już zapisy wskazujące na terminy korzystania z wody bezpowrotnie zużytej. Projekt został właśnie złożony w obsługującej nasze przedsiębiorstwo branżowej kancelarii prawnej w celu weryfikacji pod kątem zgodności z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Czas ten jednak jest wydłużony ze względu na konieczność zaimplementowania nowych uregulowań związanych z zatwierdzeniem i wejściem w życie Ustawy Prawo wodne. Czekamy bowiem jeszcze na akty wykonawcze do tej ustawy oraz zapowiadaną nowelizację Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków. Aktualnie obowiązujący dokument pochodzi z 2001 roku. Akty te mogą istotnie wpłynąć na ostateczny kształt zapisu nowego regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków a prawo wodne, które właśnie weszło w życie wprowadziło już choćby zmianę definicji pojęcia ścieków, a tegoroczny wyrok NSA określił nową definicję przyłącza kanalizacyjnego także zwracamy uwagę na to, że zmiany te dokonują się na bieżąco i są bardzo istotne dla funkcjonowania przedsiębiorstwa stąd jeszcze oczekujemy na pewne inne akty wykonawcze. Po ogłoszeniu treści nowelizacji Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków oraz po wejściu w życie aktów wykonawczych do nowego prawa wodnego  w następnej kolejności spółka przedłoży Radzie Miasta Leszna oraz Radzie Gminy Lipno i Zgromadzeniu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie (dotyczy to gminy Święciechowa) projekt Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków do akceptacji. Po zatwierdzeniu uchwałami regulamin zostanie wdrożony w życie jako akt prawa miejscowego. Spółka opracuje także szczegółowe nowe procedury określające zasady korzystania oraz warunki techniczne na podłączenie wodomierza określające ilość wody bezpowrotnie zużytej aby uniknąć nieprawidłowości braku kontroli takiego poboru. Spółka kończy też właśnie wdrażanie Elektronicznego Biura Obsługi Klienta, który zapewni bieżący wgląd naszym klientom w swoje rozliczenia. Nadmieniam, iż na chwilę obecną priorytetem w spółce jest opracowanie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na kolejny okres rozliczeniowy do czego obliguje przedsiębiorstwa wodociągowe nowe prawo wodne. Ten akt prawny wprowadza bowiem istotne zmiany w podejściu do konstrukcji taryf. Przygotowania więc podjęliśmy już teraz. Ponadto uchwalenie nowego wyżej wspomnianego regulaminu powoduje konsekwencje w postaci wymiany wszystkich kilkunastu tysięcy umów o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartych z naszymi klientami co będzie również procesem długotrwałym i kosztownym. Z uwagi na wskazane uwarunkowania zmiana regulaminu jest więc ważną decyzją. Oczywistym jest jednak, że w zakresie rozliczania wodomierzy określających ilość wody bezpowrotnie zużytej obowiązujące będą zapisy nowego regulaminu jako dokumentu wyższego rzędu.               


Interpelacje radnej Stefanii Ratajczak

Czy szkoły przystąpiły do programów?

Stefania Ratajczak z Klubu Radnych PiS pytała, które szkoły z Leszna przystąpiły do programów Aktywna Tablica (można pozyskać pieniądze na sprzęt, między tablice interaktywne) oraz Szkoła z Witaminą (w ramach którego uczniowie będą otrzymywać mleko i owoce)? – Zwracam się z zapytaniem, która ze szkół naszego miasta zgłosiła się do rządowego programu „Aktywna tablica”, która ma na celu dofinansowanie w wysokości 80% zakupu pomocy dydaktycznych takich jak: tablice interaktywne, projektory, głośniki, interaktywne monitory dotykowe. Drugie zapytanie. Zwracam się z zapytaniem, które szkoły zgłosiły się do programu, mam tu na myśli od września bieżącego roku „Szkoła z witaminą”, która ma stanowić połączenie dwóch dotychczasowych programów: „Mleko w szkole”  i „Owoce i warzywa w szkole”.

Odpowiedź na interpelacje radnej Stefanii Ratajczak udzielił Lucjan Rosiak Naczelnik Wydziału Edukacji, który poinformował, że  do „Aktywnej Tablicy” zgłosiło się 7 szkół, nie wszystkie jednak spełniały główne kryterium, jakim była odpowiednia moc łącza internetowego. Z kolei nabór wniosków do „Szkoły z Witaminą” jeszcze nie ruszył –  W odpowiedzi na Pani zapytanie uprzejmie informujemy, że wnioski w ramach tego programu „Aktywna szkoła” na zakup pomocy dydaktycznych można składać do nas do końca sierpnia. Z uzyskanych informacji wynika, że w bieżącym roku przystąpi 7 szkół podstawowych w tym również szkoła specjalna. Natomiast 4 placówki SP 2, 5, 9 i 10, które na ten moment nie spełniają wymogów formalnych, bowiem nie posiadają dostępu do Internetu na poziomie 30 mega na sekundę, będą mogły aplikować w kolejnych latach. Od września powinien ruszyć projekt „Szkoła z witaminą”, do tej pory jednak na stronach ministerialnych jedynie projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji w tej sprawie, a jak wynika z metryczki postępowania projekt znajduje się na etapie uzgodnień i konsultacji. Szkoły będą mogły zgłaszać wnioski po ogłoszeniu projektu, wtedy też będziemy mogli zebrać informacje, które ze szkół mają zamiar przystąpić.


Interpelacja radnej Stefanii Ratajczak

Praca sprzątaczek

Radna Stefania Ratajczak z Klubu Radnych PiS prosiła też o wyjaśnienie, czy sprzątaczki pracujące w szkołach w Lesznie będą mieć do sprzątania zbliżoną powierzchnię metrów kwadratowych, bo jej zdaniem różnice między poszczególnymi placówkami są bardzo duże –  Tutaj raczej widziałabym żeby usłyszał Pan Wiceprezydent Jóźwiak, ponieważ z nim na ten temat wielokrotnie rozmawiałam, nie wiem może (…) Pan Naczelnik Rosiak ale widzę tutaj Pana Wiceprezydenta Jóźwiaka bo nie rozmawiałam na ten temat z Panem Naczelnikiem. W związku z reformą oświaty od 1 września 2017 roku oraz w nawiązaniu do pisma z dnia 7 czerwca 2017 roku, który właśnie złożyłam na ręce Pana Wiceprezydenta w trakcie rozmowy zwracam się z zapytaniem czy pracownicy niepedagogiczni Panie sprzątaczki w palcówkach oświatowych będą miały zrównane lub przybliżone metry kwadratowe do sprzątania. Nie może być tak, że jedna Pani sprząta 1110 m2 a druga 326 m2 otrzymując te same wynagrodzenie. Składając pismo do Pana Wiceprezydenta zasugerowałam czy można powiedzieć podpowiedziałam żeby aby nikogo nie zwolnić aby nikogo nie zatrudnić aby zrobić przesunięcia z budynku A do budynku B… tam gdzie jest mało metrów przesunąć do szkoły… nie będę mówiła w jakich szkołach bo ja mam wykaz z Wydziału Edukacji jak dużo niektóre Panie sprzątają, a te które oczywiście które mało sprzątają no to im to na rękę. (…) uważam Panie zgłosiły się do mnie już dawno dlatego składam tę interpelację żeby one słyszały, że ten temat został poruszony.

Odpowiedź na interpelację radnej Stefanii Ratajczak udzielił Lucjan Rosiak Naczelnik Wydziału Edukacji, odpowiadał, że o takich sprawach decyduje dyrekcja szkoły –  W związku z reformą oświaty i włączeniem gimnazjów do szkół podstawowych wszyscy pracownicy gimnazjów z mocy ustawy stali się pracownikami szkół podstawowych na dotychczasowych warunkach. Przydział zakresu czynności i obowiązków w tym zakresu sprzątania należy dyrektora szkoły, który powinien uwzględnić specyfikę obiektu, usprzętowienie, rodzaj sprzątanej powierzchni itp. Dziękuję.    

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Copyright 2012. Powered by etoro review. Rada Miejska Leszna

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz sie wiecej.

EU Cookie Directive Module Information