Posiedzenie Komisji problemowych - Prezentacja wykonania budżetu za rok 2017

Uprzejmie informuję, że w dniu
16 kwietnia 2018 roku (poniedziałek) o  godzinie 15.00 w sali narad UM Leszna

odbędzie się posiedzenie wszystkich komisji problemowych Rady Miejskiej Leszna 

Posiedzenie poświęcone będzie:

- prezentacji multimedialnej sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Leszna za 2017 rok.

78. rocznica Zbrodni Katyńskiej

Serdecznie zapraszam

na uroczyste obchody

upamiętnienia 78. rocznicy Zbrodni Katyńskiej

w dniu 13 kwietnia 2018 roku

 Program uroczystości :

       godz. 09.30 – złożenie kwiatów przy tablicy „Pamięci oficerów 17 Pułku Ułanów Wlkp., zamordowanych w Katyniu i Starobielsku” – ściana zach. Kaplicy na cmentarzu parafialnym przy ul. Kąkolewskiej.

g   godz. 10.00 – Msza Święta (Bazylika Mniejsza pw. Św. Mikołaja)

g    godz. 11.15 – uroczystości pod pomnikami Pamięci Ofiar Katynia i Matek Katyńskich, przy ul. Ofiar Katynia, z udziałem wojska, pocztów sztandarowych, delegacji urzędów administracji, młodzieży szkół, przedstawicieli związków kombatanckich

g    godz. 12.00 – Wykład Krzysztofa Handke pt.: „Zbrodnia katyńska – leszczyńska lista ofiar” Miejska Biblioteka Publiczna - Galeria Lochy; ul. B. Chrobrego 3

Łu

 

Łu   Łukasz Borowiak

     Prezydent Miasta Leszna

 

XLVI Nadzwyczajna Sesja RM Leszna - nagranie

 Źródło: Telewizja Leszno

 

XLVI Nadzwyczajna Sesja RM Leszna

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ LESZNA

ZAWIADAMIA, ŻE DNIA 05 KWIETNIA (CZWARTEK) 2018 ROKU

O GODZINIE 15.00 W SALI NARAD URZĘDU MIASTA LESZNA

PRZY ULICY KAZIMIERZA KARASIA 15

ODBĘDZIE SIĘ

XLVI NADZWYCZAJNA

SESJA

RADY MIEJSKIEJ

TEMATEM SESJI BĘDZIE

PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE:

Zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2018

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2018-2030 

ZAWIADAMIAJĄC O POWYŻSZYM, ZAPRASZAM MIESZKAŃCÓW LESZNA DO UDZIAŁU W SESJI

Wielkanocne życzenia

zyczenia wielkanoc

Jeszcze o Alei Gwiazd Żużla

Źróło: Telewizja Leszno

XLV Sesja RM Leszna - nagranie

Źródło: Telezwizja Leszno

XLV Sesja RM Leszna

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ LESZNA

ZAWIADAMIA, ŻE DNIA 22 MARCA 2018 ROKU (CZWARTEK)
O GODZINIE 13.00
W SALI NARAD URZĘDU MIASTA LESZNA
PRZY ULICY KAZIMIERZA KARASIA 15

ODBĘDZIE SIĘ

XLV SESJA

RADY MIEJSKIEJ

TEMATEM SESJI BĘDZIE MIĘDZY INNYMI PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE:

 • zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2018; zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2018-2030,
 • deklaracji zabezpieczenia w budżecie Miasta Leszna na rok 2018 i Wieloletniej prognozie Finansowej Miasta Leszna środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu przedłożonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego WRPO,
 • udzielenia dotacji w 2018 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
 • zmiany Uchwały Nr XXXIV/428/2017 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zasad udzielania jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka „Leszczyńskie becikowe”,
 • zmiany uchwały Rady Miejskiej Leszna nr XXVII/340/2016 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie określania zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat,
 • przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej Miasta Leszna na lata 2018-2020,
 • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie
  ul. św. Maksymiliana Kolbe, Kresowej i torów kolejowych w Lesznie,
 • zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania,
 • przyjęcia „Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Leszna”,
 • zmieniająca uchwałę nr XLI/554/2017 Rady Miejskiej Leszna z dnia
  26 października 2017 roku w sprawie taryfy opłat za przewóz osób, bagażu
  i zwierząt środkami komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta Leszna oraz komunikacji podmiejskiej na terenie gmin Lipno, Rydzyna, Święciechowa,
 • przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Leszna z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego za 2017 rok,
 • akceptacji sprawozdań z działalności i planów pracy Komisji Rady Miejskiej Leszna,
 • powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających na kadencję 2016-2019 do Sądu Okręgowego w Poznaniu ośrodek zamiejscowy w Lesznie,
 • podziału Miasta Leszna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu; podziału Miasta Leszna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib odwodowych komisji wyborczych,
 • wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Leszna na lata 2018-2022 o zmianie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Leszna,
 • przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bazdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Leszna w 2018 r.,
 • uczczenia pamięci Ireny Sendlerowej w roku 2018 w Mieście Lesznie,
 • zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie, strategii Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie do 2023 roku,
 • wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu na okres powyżej 3 lat,
 • wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne położone w budynku wpisanym do rejestru zabytków.

ZAWIADAMIAJĄC O POWYŻSZYM ZAPRASZAM MIESZKAŃCÓW LESZNA DO UDZIAŁU W SESJI

Biuro Rady Miejskiej   |    e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   |  www.rm.leszno.pl   | tel. 65 529 81 15

Komisja Edukacji w Ekonomiku

 W dniu 13 marca 2018 roku w nowo powstałej sali dydaktycznej odbyło się posiedzenie  Komisji Edukacji Rady Miejskiej Leszna.Nowe pomieszczenia służą do nauki języków obcych i jednocześnie stanowią największą w regionie bibliotekę ekonomiczną.  Zbiory biblioteczne zostały przekazane Zespołowi Szkół Ekonomicznych przez Jana Sołtysiaka z Wyższej Szkoły Marketingu i Zarządzania. Przestronna biblioteka  wyposażona jest w komputery oraz nowoczesną tablicę interaktywną sfinansowaną z programu Unii Europejskiej.

O Powstaniu Wielkopolskim w Ekonomiku

Źródło: Telewizja Leszno

Informacja dotycząca wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2016-2019

Zdjęcie, Informacja dotycząca wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2016-2019 Urząd Miasta Leszna informuje, iż zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu, Rada Miejska Leszna winna dokonać uzupełnienia listy ławników na kadencję 2016-2019 i dokonać w wyborach uzupełniających wyboru 5 ławników do Sądy Okręgowego w Poznaniu – XIII Wydziału Cywilnego z/s w Lesznie, do rozpoznawania spraw cywilnych I instancji, z wyłączeniem spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane są w Biurze Obsługi znajdującym się w Urzędzie Miasta lub Biurze Rady Miejskiej Leszna , ul. Kazimierza Karasia 15, w godzinach pracy urzędu. Termin składania dokumentów upływa z dniem 30 marca 2018 roku. Zasady wyboru ławników regulują przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2062 z późn. zm.) Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych, co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na danym terenie.      Szczegółowe informacje oraz wzory kart i formularzy dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Leszna – www.bip.leszno.pl na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl Informacji związanych z wyborem ławników udziela Biuro rady Miejskiej Leszna  tel 65 529 81 15 oraz Wydział Spraw Obywatelskich, tel. -  65 529 81 68

Więcej informacji znajdziesz w Biuletynie Informacji publicznej UM Leszna w zakładce wybory i referenda.

http://bip.leszno.pl/artykul/38/3778/wybory-uzupelniajace-lawnikow 

Leszno - Rozwiń Skrzydła.

Copyright 2012. Powered by etoro review. Rada Miejska Leszna

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz sie wiecej.

EU Cookie Directive Module Information